در سند تأمین انرژی بخش حمل‌ونقل کشور چه آمده است؟ 21 اردیبهشت 1399

در سند تأمین انرژی بخش حمل‌ونقل کشور چه آمده است؟

سند تأمین انرژی بخش حمل‌ونقل کشور تا افق ۱۴۲۰ در هشت فصل از سوی معاونت برنامه‌ریزی وزارت نفت تدوین شده است.