ضرورت تشکیل وزارت انرژی از منظر محیط زیست 10 آبان 1399
محمد درویش:

ضرورت تشکیل وزارت انرژی از منظر محیط زیست

محمد درویش: تشکیل وزارت نیرو از تشتت مدیریت‌ها جلوگیری می‌کند و باعث جامعیت تصمیم گیری در حوزه انرژی با هدف ممانعت از آسیب رسانی به محیط زیست می شود.