انواع فساد اقتصادی در صنعت پتروشیمی 22 خرداد 1399

انواع فساد اقتصادی در صنعت پتروشیمی

صنعت پتروشیمی بعد از صنعت نفت مهمترین صنعت ارزآور در ایران به حساب می آید. بنابراین توسعه صنایع پتروشیمی یکی از مهمترین اهداف کشور است. از طرفی فروش نفت به صورت خام پیامدهای منفی بسیاری دارد، به این صورت که صنایعی که توانایی تولید دارند به دلیل عرضه محصولات خارجی از چرخه تولید باز می مانند.