دستور قالیباف در مورد طرح روحانی 26 مرداد 1399

دستور قالیباف در مورد طرح روحانی

در نهایت مقرر شد سه کمیسیون انرژی، برنامه بودجه و اقتصادی به صورت جداگانه و در صورت ضرورت به صورت مشترک موضوع را رسیدگی و نهایی کنند.