اصلاح فرهنگ مصرف، از پرآبی مهمتر است 31 شهریور 1398

اصلاح فرهنگ مصرف، از پرآبی مهمتر است

وزیر نیرو گفت: نهادینه سازی فرهنگ مصرف بهینه آب مهمتر از بروز شرایط ترسالی در کشور است.