چالش های فراروی حوزه انرژی ایران با قرارداد 25 ساله چین 30 آبان 1399

چالش های فراروی حوزه انرژی ایران با قرارداد 25 ساله چین

پس تنها راهبرد مؤثری که می‌تواند طرف ایرانی قرارداد را به سمت شرایط برد- برد در این تفاهم‌نامه سوق دهد، داشتن استراتژی از قبل مشخص‌شده در تمامی سطوح و مشارکت دادن شرکت‌ها و نیروهای بومی باانگیزه، در طرح‌های مشترک مورد توافق است.