05 آبان 1399
یادداشت نبض انرژی؛

سریال بی پایان نفتی شدن اخراجی های مجلس

پس از انتخابات اخیر مجلس شوراس اسلامی تعدادی از شکست خوردگان هم سو با دولت به مرور در وزارت نفت سمت هایی گرفتند. البته این موضوع امر جدیدی نیست و به اصولگرایی یا اصلاح طلبی هم مربوط نمی شود.