دست بکار شدن ترکیه برای کاهش وابستگی به گاز روسیه 03 مرداد 1399

دست بکار شدن ترکیه برای کاهش وابستگی به گاز روسیه

ترکیه به دنبال کاهش بیشتر وابستگی به گاز روسیه است و برای نخستین بار در دو دهه گذشته، ممکن است به مدت حداقل دو هفته از غول روسی گازپروم گازی دریافت نکند.