افتتاح طرح‌های جدید با هدف پایداری شبکه برق پایتخت 16 مهر 1398

افتتاح طرح‌های جدید با هدف پایداری شبکه برق پایتخت

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای تهران با تشریج جزئیات طرح های جدید برقی در تهران، گفت: با بهره‌برداری از این پروژه ها شرایط شبکه برق، پایدار خواهد شد.