برنامه توانیر، تابستان بدون خاموشی 12 خرداد 1399

برنامه توانیر، تابستان بدون خاموشی

معاون هماهنگی توزیع توانیر، گذر ازتابستان بدون اعمال خاموشی را مهمترین برنامه توانیر در حوزه مدیریت مصرف برق در سال جاری بیان کرد.