پایان زمستان 97 همراه با گازرسانی پایدار  ۱۳ اسفند ۱۳۹۷

پایان زمستان 97 همراه با گازرسانی پایدار 

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران در آخرین نشست تامین سوخت گاز فصل زمستان 97، سپری شدن زمستان امسال را به سبب تامین پایدار گاز طبیعی همراه با آرامش توصیف کرد.