مدیر جدید روابط عمومی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران منصوب شد ۰۴ تیر ۱۳۹۹

مدیر جدید روابط عمومی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران منصوب شد

دکتر علی غیاثیان به عنوان مدیر جدید روابط عمومی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران منصوب شد.