تداوم صادرات نفت ایران علی رغم فشارهای آمریکا ۰۵ آذر ۱۳۹۹

تداوم صادرات نفت ایران علی رغم فشارهای آمریکا

در حال حاضر، دولت ترامپ می تواند تحریم های رو به افزایش خود را دلیل پیروزی موقت کنونی اعلام کند. اما نسل بعدی رهبران ایالات متحده کسانی هستند که باید با نتایج بلندمدت مبهم و دردسر ساز این تحریم ها روبرو شوند: یک ایران غیرقابل تغییرتر و تلخ تر در برابر تحریم های اقتصادی ضعیف ایالات متحده. هرچند آنها به سهم خود می توانند اعتماد شرکا و متحدان ایالات متحده را بازگردانند و به دنبال کمک آنها برای چالش دشوار برخورد با تهدید ایران و بازگرداندن اهرم مالی اقتصادی ایالات متحده باشند.