اعلام وصول سوالی درباره علت نبود برنامه عملیاتی جهت مصرف استاندارد آب 21 مهر 1398

اعلام وصول سوالی درباره علت نبود برنامه عملیاتی جهت مصرف استاندارد آب

سوال نماینده ملایر از وزیر نیرو درباره علت نبود برنامه عملیاتی درباره مصرف غیر استاندارد آب اعلام وصول شد.