برنامه تأمین مالی طرح‌های جهش سوم پتروشیمی مشخص است 20 آبان 1398

برنامه تأمین مالی طرح‌های جهش سوم پتروشیمی مشخص است

مدیر طرح‌های شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اشاره به اینکه طرح‌های جهش دوم و سوم پتروشیمی به لحاظ تأمین منابع مالی مشکلی نخواهند داشت، گفت: بیشتر طرح‌های جهش سوم از سوی هلدینگ‌های پتروشیمی اجرا می‌شود که در بورس حضور دارند و محصول تولید و صادر می‌کنند.