235 میلیارد تومان صرفه اقتصادی در سال جهش تولید ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۹
مدیر بازرسی فنی مجتمع گاز پارس جنوبی خبر داد:

235 میلیارد تومان صرفه اقتصادی در سال جهش تولید

مدیر بازرسی فنی مجتمع گاز پارس جنوبی با اشاره به کاهش زمان تعمیرات اساسی مجتمع گاز پارس جنوبی‌ گفت:‌ صرفه اقتصادی ناشی از افزایش تولید از این مسیر،‌ ۲۳۵ میلیارد تومان برآورد می‌شود.