دکتر مهدی صادقی-علوم سیاسی دانشگاه تهران-بزرگان کاشان-مشاهیر کاشان-برترین چهره سیاسی تاریخ کاشان 19 آبان 1399

دکتر مهدی صادقی-علوم سیاسی دانشگاه تهران-بزرگان کاشان-مشاهیر کاشان-برترین چهره سیاسی تاریخ کاشان

 رزومه دکتر مهدی صادقی دکتری علوم سیاسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران/متولد سال 1352 منطقه 2 تهران فرزند عباسقلی صادقی/ پدر رومی صادقی-رومینا صادقی-همسر فیروزه اکبری- بزرگان کاشان  رزومه مهدی صادقی- فوری