هیچ نظری درباره «کارت انرژی» ندارم/هنوز منتظر اظهارنظر کارشناسان هستیم 27 آبان 1399
عضو کمیسیون انرژی در مجلس یازدهم به نبض انرژی: 

هیچ نظری درباره «کارت انرژی» ندارم/هنوز منتظر اظهارنظر کارشناسان هستیم

نماینده مجلس یازدهم، با بیان اینکه هیچ ارزیابی در باره کارت انرژی ندارم، گفت : «طرح وان » و «کارت انرژی» نیازمند بررسی بیشتر با حضور کارشناسان و نمایندگان مجلس برای اجرا دارد.

«هدررفت انرژی» حلقه فراموش شده در توسعه اقتصادی 29 مهر 1399
عضو کمیسیون انرژی مجلس یازدهم :

«هدررفت انرژی» حلقه فراموش شده در توسعه اقتصادی

مصطفی نخعی، نماینده مجلس یازدهم شورای اسلامی: هدررفت انرژی با گسترش به مناطق روستایی از پارامترهای مهمی است که شناسایی مبادی هدررفت انرژی از توسعه هر چه بیشتر آن ممانعت خواهد کرد.