اختصاصی نبض انرژی/رونق تولید برق از تجدیدپذیرها منوط به به روزرسانی تعرفه های خرید 25 آذر 1399

اختصاصی نبض انرژی/رونق تولید برق از تجدیدپذیرها منوط به به روزرسانی تعرفه های خرید

عضو سندیکای صنعت برق: به روز رسانی تعرفه خرید برق از بخش خصوصی از محل انرژی های تجدیدپذیر، تاثیر مهمی در رونق و افزایش تولید برق از طریق انرژی های تجدیدپذیر دارد.