مهمترین مانع توسعه کشاورزی استان تهران کمبود آب است ۲۳ مهر ۱۳۹۸

مهمترین مانع توسعه کشاورزی استان تهران کمبود آب است

معاون بهبود و توسعه تولید گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان تهران مهمترین مانع توسعه کشاورزی استان را کمبود منابع آب اعلام کرد.