پیش‌بینی توجه به محیط زیست و آب در سند الگو ۲۴ خرداد ۱۳۹۹

پیش‌بینی توجه به محیط زیست و آب در سند الگو

رییس اندیشکده آب و محیط زیست گفت: به دلیل واقع شدن ایران در منطقه خشک و نیمه‌خشک منابع آبی از اهمیت مضاعفی برخوردار است و ما باید در سند الگو زمینه‌های توجه به محیط زیست، آب و منابع طبیعی که پایه‌های اصلی برای پیشرفت کشور محسوب می‌شوند را به درستی پیش‌بینی کنیم.