آقای اوپک ایران در گذشت ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۹

آقای اوپک ایران در گذشت

او با نفت ۶ دلاری از وزارت خارجه به نفت آمد و سال ۸۷ با نفت ۱۲۶ دلاری از وزارت نفت رفت.