تامین آب دهدز نیاز با احداث یک حلقه چاه جدید 09 خرداد 1399
سرپرست آبفار خوزستان خبر داد

تامین آب دهدز نیاز با احداث یک حلقه چاه جدید

سرپرست آبفار خوزستان گفت: تامین آب منطقه دهدز از طریق چاه است؛ برای تامین آب ۴۴ روستای تحت مدیریت آبفار در دهدز یک حلقه چاه جدید امروز وارد مدار می‌شود.