10 میلیارد متر مکعب آب به ظرفیت منابع کشور ۱۲ اسفند ۱۳۹۷

10 میلیارد متر مکعب آب به ظرفیت منابع کشور

مدیرعامل شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران گفت: این شرکت توانسته با اقدام های خود بیش از 10 میلیارد مترمکعب آب به ظرفیت منابع آب کشور اضافه کند.