کارکرد اصلی اوراق سلف نفتی 26 مرداد 1399

کارکرد اصلی اوراق سلف نفتی

دولت تولید کننده و مالک نفت استخراج شده است و از نظر مبانی حقوقی می‌تواند نفت تولیدی خود را به دو روش تحویل فوری یا پیش فروش با تعهد به تحویل محصولات نفتی بفروشد اما بهای آن را به صورت نقدی دریافت کند.