کارکرد اصلی اوراق سلف نفتی ۲۶ مرداد ۱۳۹۹

کارکرد اصلی اوراق سلف نفتی

دولت تولید کننده و مالک نفت استخراج شده است و از نظر مبانی حقوقی می‌تواند نفت تولیدی خود را به دو روش تحویل فوری یا پیش فروش با تعهد به تحویل محصولات نفتی بفروشد اما بهای آن را به صورت نقدی دریافت کند.