اتحاد محکم آمریکا، روسیه و ترکیه علیه صنعت گاز ایران ۰۳ آذر ۱۳۹۹
روزگار گاز ایران از نفت سیاه‌تر است؛

اتحاد محکم آمریکا، روسیه و ترکیه علیه صنعت گاز ایران

وی خاطرنشان کرد: در واقع هیچ‌یک از تحریم‌های امریکا علیه ایران، در حد تحریم گازی، با جدیت دنبال نشد. ایران هم بناچار بخش اعظم گاز پرارزش خود را به نازل‌ترین و کم بازده‌ترین فعالیت‌های اقتصادی هدر داده است.