ضرورت‌ها و نیازهای صنعت پتروشیمی در ۵۷ سالگی 06 دی 1399

ضرورت‌ها و نیازهای صنعت پتروشیمی در ۵۷ سالگی

در مسیر توسعه صنعت پتروشیمی، با برنامه ظرفیت صنعت پتروشیمی تا پایان سال ۱۴۰۰سال پایانی جهش دوم به ۱۰۰ میلیون تن و با تحقق جهش سوم تا پایان سال ۱۴۰۴ به بیش از ۱۳۳ میلیون تن در سال می‌رسد. امیدواریم طرح‌های راهبردی تا پایان برنامه هفتم توسعه کشور در پایان ۱۴۰۵ راه‌اندازی شوند. در ابتدای سال ۱۴۰۶، صنعتی خواهیم داشت که بسیار با صنعت کنونی از نظر ظرفیت و تنوع سبد محصولات و درآمد ارزی برای کشور تفاوت خواهد داشت.