کمبود زنان در صنعت نفت وگاز 18 اسفند 1397

کمبود زنان در صنعت نفت وگاز

در حالی که زنان تقریبا نیمی از نیروی کار را تشکیل می دهند تنها در ۱۵ درصد صنعت نفت و گاز سهیم هستند.