تاثیر منفی صنعت پوشاک بر روی محیط زیست و مصرف آب ۲۹ خرداد ۱۳۹۹

تاثیر منفی صنعت پوشاک بر روی محیط زیست و مصرف آب

عضو هیات علمی گروه محیط زیست دانشگاه فردوسی مشهد گفت: نقش صنعت مُد و پوشاک بر منابع محیط زیست به گونه‌ای است که شاهد تغییر الگوی مصرف و تاثیر منفی آن بر این منابع هستیم.