موفقیت مشروط خصوصی‌سازی نظام توزیع برق 30 مهر 1399

موفقیت مشروط خصوصی‌سازی نظام توزیع برق

کارنامه خصوصی سازی نظام توزیع برق در کشور، به دلیل مخالفت وزارت نیرو با این مهم به بهانه رضایت مشترکان و احقاق حقوق آنها، چندان موفق نبوده، در حالی که ظرفیتهای بسیاری در این بخش وجود دارد که در گرو تعامل مثبت با بخش خصوصی است.