پشتیبانی صندوق ضمانت صادرات ایران از توسعه صادرات آب و برق 09 اردیبهشت 1399

پشتیبانی صندوق ضمانت صادرات ایران از توسعه صادرات آب و برق

مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران: صنعت آب و برق ، توان بزرگی در صادرات خدمات فنی و مهندسی در همه بخش‌های نیروگاهی دارد.