فواید بورسی این صندوق جدید 26 مرداد 1399

فواید بورسی این صندوق جدید

اگر در این صندوق عملکرد نادرستی اتفاق افتاده و یا فرصت‌سوزی شد، سهام مردم دچار مشکل می‌شود و بالعکس این موضوع نیز صادق است.