اساسنامه صندوق بازنشستگی نفت ایرادهای اساسی دارد 20 مهر 1398

اساسنامه صندوق بازنشستگی نفت ایرادهای اساسی دارد

شاکی اساسنامه صندوق بازنشستگی صنعت نفت، گفت: اساسنامه صندوق بازنشستگی ایرادات اساسی دارد و نمی توان با تصویب این اساسنامه در هیات دولت به آن وجاهت قانونی داد.