روحانی سرپرست وزارت صمت را منصوب کرد 26 مرداد 1399

روحانی سرپرست وزارت صمت را منصوب کرد

بر اساس اصل 135 قانون اساسی و با عنایت به مراتب تعهد و سوابق مدیریتی ارزشمندتان در حوزه صنعت و بازرگانی، به موجب این حکم جناب عالی را به «سرپرستی وزارت صنعت، معدن و تجارت» منصوب می نمایم.