بی کلاه ماندن سر سعودی ها ۰۴ مرداد ۱۳۹۹

بی کلاه ماندن سر سعودی ها

عربستان سعودی در نخستین ماه پس از پایان جنگ قیمت نفت با روسیه، نه تنها هیچ سود مالی کسب نکرد بلکه با کاهش شدید درآمدهای نفتی روبه رو شد.