روسیه به دنبال مشتری جدیدی برای گاز 12 اسفند 1397

روسیه به دنبال مشتری جدیدی برای گاز

روابط دیپلماتیک میان مسکو و پکن طی چند دهه اخیر بهبود قابل توجهی پیدا کرده است.