افزایش صادرات نفت برزیل به آسیا 31 تیر 1399

افزایش صادرات نفت برزیل به آسیا

برزیل صادرات نفت به آسیا را در نیمه اول سال ۲۰۲۰ افزایش داد و سهمی از مهمترین بازار نفت جهان را از رقیبانی که در مواجهه با افت تقاضا عرضه خود را محدود کرده اند، ربود.