عبور نفت ایران از دروازه‌های اروپا امکان پذیر است؟ ۰۹ تیر ۱۳۹۹

عبور نفت ایران از دروازه‌های اروپا امکان پذیر است؟

قطعا در زمینه راه‌اندازی اینستکس از جانب ایران کم کاری نشده، بلکه اروپا به نحوی عمل نمی‌کند که روشی را که خود مطرح کرده، اجرایی شود.