کمبود سرمایه چالش اصلی پتروشیمی‌ها ۰۵ مرداد ۱۳۹۹

کمبود سرمایه چالش اصلی پتروشیمی‌ها

کارشناسان نفت و انرژی بر این باورند که اجرای پروژه‌های پتروشیمی می‌تواند بیشترین ارزآوری را در مقایسه با سایر صنایع داشته باشد، اما تامین سرمایه برای ساخت واحد‌های جدید، شرط توسعه این صنعت در چرخه صادرات و ارزآوری است.