جولان شدت مصرف انرژی در سایه بی‌تفاوتی شورای عالی انرژی/ لکوموتیو بهینه‌سازی چگونه به حرکت درمی‌آید؟ ۰۹ آذر ۱۳۹۹

جولان شدت مصرف انرژی در سایه بی‌تفاوتی شورای عالی انرژی/ لکوموتیو بهینه‌سازی چگونه به حرکت درمی‌آید؟

طبق آیین‌نامه بهینه‌سازی مصرف انرژی چنانچه کسی در پروژه‌های بهینه‌سازی سرمایه‌گذاری کند، به مدت 5 سال گواهینامه صرفه‌جویی برای او صادر می‌شود و هر زمان این گواهی را به شرکت گاز ارائه دهد، شرکت ملی گاز موظف است که گاز صرفه‌جویی شده را به او تحویل دهد. برای مثال اگر در خانه‌ای با سرمایه‌گذاری باعث صرفه‌جویی شوید، به ازای هر متر مکعبی که صرفه‌جویی صورت گرفت، این گاز به مدت 5 سال در قالب گواهینامه صرفه‌جویی به سرمایه‌گذار تعلق می‌گیرد.  

انفعال شورای عالی انرژی در تاسیس وزارت‌خانه انرژی ۲۱ مهر ۱۳۹۹
2 مصوبه در 18 سال؛ تنها خروجی این شورا

انفعال شورای عالی انرژی در تاسیس وزارت‌خانه انرژی

بحث تشکیل وزارت انرژی در قالب قانون برنامه سوم مصوب فروردین‌ماه ۷۹ به دلیل متعدد بودن دستگاه‌های دستگاه‌های تصمیم‌گیر در سیاستگذاری حوزه انرژی مطرح شد و قانون‌گذار مقرر کرد، کلیه امور سیاستگذاری و تصدی بخش انرژی در وزارت‌خانه انرژی مورد بررسی قرار گیرد.