قانونی که سرنوشت ۶۰ میلیون نفر را به چالش کشید ۱۲ اسفند ۱۳۹۷

قانونی که سرنوشت ۶۰ میلیون نفر را به چالش کشید

یک کارشناس ، دهه‌های ۳۰ و ۴۰ شمسی را بدترین سال‌ها در زمینه تدوین قانون‌های حوزه آب، کشاورزی، منابع طبیعی و به طور کلی محیط زیست ایران دانسته و معتقد است که قانون‌های "تأسیس شهرداری‌ها -۱۳۳۴"، "ملی‌شدن جنگل‌ها و مراتع -۱۳۴۱"، "آب و نحوه ملی‌شدن آن -۱۳۴۷"، از بنیان نادرست بوده‬ و هیچ‌گونه کاربردی در پدید آوردن توسعه پایدار ندارند. در این میان، قانون تأسیس شهرداری‌ها منبعی برای تخلف و جرم‌زایی شده و سرنوشت بیش از ۶۰ میلیون جمعیت شهری را به چالش کشیده است.