مالیات سبز شهرداری ها را به تخلف تشویق کرد 13 مهر 1399
محمد درویش:

مالیات سبز شهرداری ها را به تخلف تشویق کرد

نمایندگان به این نتیجه رسیدند که اختصاص پول بیشتر به سازمانی که عملکرد مطلوبی نداشته و کارایی بسیار نامطلوبی دارد، در واقع هدر رفت امکانات است و در نتیجه یک جور اعتراض به مدیریت حاکم بر سازمان حفاظت محیط زیست در دولت دوم حسن روحانی است.