سقوط بی‌سابقه تولید نفت شرکت پمکس مکزیک 05 اسفند 1397

سقوط بی‌سابقه تولید نفت شرکت پمکس مکزیک

تولید نفت شرکت پیمکس مکزیک به پایین‌ترین حد ثبت شده در آمارهای این کشور رسید.