650 شغل مستقیم و 2هزار شغل غیر مستقیم ره آورد شرکت سیراف انرژی 06 دی 1399

650 شغل مستقیم و 2هزار شغل غیر مستقیم ره آورد شرکت سیراف انرژی

شرکت سیراف انرژی عوارض قانونی حق مردم این شهرستان و منطقه می باشد که تاکنون عوارض قانونی مشخص شده بر اساس نظرات کارشناسان یه موقع پرداخت گردیده است و این دیدگاه را در آینده نیز دنبال خواهد نمود.