آسیب کشورهای نفتی از کرونا ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۹

آسیب کشورهای نفتی از کرونا

پاندمی ویروس کرونا از یک بحران سلامتی جهان به یک بحران مالی تبدیل شده و فعالیت صنایع را متاثر کرده و کسب و کارها را به تعطیلی کشانده و بازارهای مالی را متزلزل ساخته است.