آمادگی شرکت های نفت روسیه  برای کاهش تولید 22 اسفند 1397

آمادگی شرکت های نفت روسیه برای کاهش تولید

در اجلاس وزرای انرژی در ماه جاری شرکت های نفتی روسیه اطمینان دادند که به توافق کاهش تولید اوپک و متحدانش متعهد هستند .