آمادگی شرکت های نفت روسیه  برای کاهش تولید ۲۲ اسفند ۱۳۹۷

آمادگی شرکت های نفت روسیه برای کاهش تولید

در اجلاس وزرای انرژی در ماه جاری شرکت های نفتی روسیه اطمینان دادند که به توافق کاهش تولید اوپک و متحدانش متعهد هستند .