تأمین کالاهای صنعت گاز با ورود شرکت های دانش بنیان به زنجیره 13 اسفند 1397

تأمین کالاهای صنعت گاز با ورود شرکت های دانش بنیان به زنجیره

مدیر پژوهش و فناوری شرکت ملی گاز ایران گفت: در عرصه ورود دانش بنیان به رنجیره تأمین کالا فضا برای بهبود و ارتقا بسیار است و هنوز در ابتدای راه هستیم؛ این به منزله این است که باید با همفکری برای رفع نقاط ضعف راه حل پیدا کنیم.