راه توسعه صنعت برق کشور تنها برق فروشی نیست 18 خرداد 1399

راه توسعه صنعت برق کشور تنها برق فروشی نیست

باید برای انتقال دانش فنی برنامه ریزی کرد. ایران دانش فنی صنعت برق را در اختیار دارد.