مدیر جدید روابط عمومی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران منصوب شد 04 تیر 1399

مدیر جدید روابط عمومی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران منصوب شد

دکتر علی غیاثیان به عنوان مدیر جدید روابط عمومی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران منصوب شد.