مشکلات بخش پیمانکاری فاز ۱۴ پارس جنوبی با هدف تولید گاز طبیعی 07 خرداد 1399

مشکلات بخش پیمانکاری فاز ۱۴ پارس جنوبی با هدف تولید گاز طبیعی

طرح توسعه فاز 14 پارس جنوبی با هدف تولید گاز طبیعی به‌میزان دو میلیارد فوت‌مکعب استاندارد (برابر با 56 میلیون مترمکعب) 25 خرداد ماه 1389 آغاز شد و به‌منظور تحقق این هدف، ساخت و نصب 4 سکوی دریایی هر یک به‌ظرفیت تولید 500میلیون فوت‌مکعب (حدود 14 میلیون مترمکعب) در روز در برنامه قرار گرفت.